இவ்விணையமானது ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு பிரத்தியேகக் கணினி வழிக் கல்வி முறைமையை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி ஆகும். இது தொடர்பாக தங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

b2


E-Learning content for Primary Grades 1 to 5

g1 g2 g3 

g4 g5 e1


MCQ exam

http://45.32.45.8/primaryLMS/mod/quiz/view.php?id=27


Powered by

l1       l2